abc regeneracjazawory hydrauliczne abc mercedes

Regulamin & Zalecenia

W trosce o pełną przejrzystość transakcji dla naszych Klientów, przedstawiamy niniejszy Regulamin i Zalecenia.

Korzystając z usług serwisu ABC-Regeneracja Klient zgadza się ze wszystkimi zapisami poniższego Regulaminu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, prosimy o kontakt!


Regulamin - Warunki gwarancji
Udzielamy pisemną gwarancję na wykonane usługi oraz dostarczone towary zgodne z aktualnymi harmonogramami producentów podzespołów i części zamiennych. .

Wszystkie zawory sterujące i odcinające są sprawdzane elektrycznie i mechanicznie pod kątem poprawności działania

Wszystkie zregenerowane/wymienione zawory przechodzą pełne testy na układach hydraulicznych celem kontroli szczelności i poprawności działania w różnych warunkach i trybach pracy.
Wyłącznie 100% poprawnie funkcjonujące jednostki są dostarczane do Klienta.


Zalecenia dla Klientów
Unikać wprowadzania do układu ABC (de/montaż komponentów, zalewanie układu olejem) jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Ściśle zastosować się do instrukcji montażowych dołączanych wraz z blokami zaworów.

Stosować wyłącznie nowy i autoryzowany przez MB olej hydrauliczny ABC. Nie dopuścić do spadku poziomu oleju poniżej minimum.

Jeśli zachodzi potrzeba wymiany oleju ABC w układzie (nieprawidłowy, zanieczyszczony lub przepracowany olej), instalację nowych lub zregenerowanych bloków wykonywać tylko po stosownej wymianie oleju!
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia nowych bloków zaworowych!

Okresowo, co 2 lata, wymieniać olej ABC oraz filtr ABC stosując wyłącznie nowy 3 mikronowy filtr (do nabycia tylko w MB). Niezwłocznie wymienić filtr ABC starej generacji (10 mikronów) montowany fabrycznie w autach w215, w220, r230 na nowszy 3 mikronowy.

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania kalibracji poziomu ABC, zalecamy wykonywać ją na zimnym układzie.


De/montaż bloków na aucie Klienta, Dostawa i Transport bloków zaworowych od/do serwisu ABC-Regeneracja
Klient odpowiedzialny jest każdorazowo za dostarczenie/transport bloków zaworowych od/do naszego punktu serwisowego. Serwis ABC-Regeneracja bezwzględnie nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikłe z transportu, dostaw, de/montażu bloków na aucie Klienta.


Gdzie należy dostarczyć bloki zaworowe celem regeneracji?
Bloki zaworowe można dostarczyć osobiście lub pocztą/kurierem na adres

ABC - Regeneracja
ul. Wiślana 68
60-401 Poznań

tel +48 602 423 400

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem potwierdzenia dostępności towaru oraz ustalenia dokładnych terminów wysyłki/przyjęcia bloków do regeneracji lub rozliczenia kaucji.


Termin wykonania usług
Serwis ABC-Regeneracja gwarantuje szybkie i terminowe wykonanie usług tylko pod warunkiem wcześniejszego umówienia i dotrzymania terminu dostawy przez Klienta.

Tylko w sytuacjach wyjątkowych takich jak m.in: choroba czy siła wyższa, termin ten może ulec racjonalnemu wydłużeniu po stronie Serwisu ABC-Regeneracja.


Cennik usług
Prosimy o kontakt telefoniczny. Nasz technik pomoże Państwu właściwie zdiagnozować problem z zawieszeniem ABC i przedstawi aktualną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.


Reklamacje
Serwis ABC-Regeneracja dokłada wszelkich technicznie możliwych starań, m.in. poprzez fizyczne testy regenerowanych części celem potwierdzenia poprawności działania produktu.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie w pierwszym możliwym terminie, po dokonaniu zgłoszenia.

Odpowiedzialność Serwisu ABC-Regeneracja sprowadza się wyłącznie do dostarczenia sprawnego produktu, loco Poznań. Odpowiedzialność Serwisu w żadnym przypadku nie może przekroczyć kwoty naliczonej za usługę. W szczególności Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek szkody osób lub mienia, utracony czas, utracone korzyści, koszty dostaw bloków od/do serwisu, koszty de/montażu bloków na aucie itp.


Zwrot towaru
Każdy blok zaworowy jest indywidualnie pakowany i zapieczętowany.

Bloki zaworów hydraulicznych ABC to elementy wysoce precyzyjne, podatne na zanieczyszczenia i zabrudzenia oraz wilgoć atmosferyczną

Z chwilą otwarcia/odpieczętowania opakowania nie przysługuje zwrot towaru, bez względu na fakt czy ostatecznie nastąpiła instalacja bloku zaworów w układzie hydraulicznym. W takich wypadkach obowiązuje gwarancja!

Jeżeli dochodzi do rozliczenia w ostatecznej cenie starych i zużytych części należących do Klienta, to z punktu widzenia prawa należy przyjąć, iż
przedmiotem sprzedaży jest specjalistyczna usługa regeneracji części należących do klienta, co prawnie ogranicza możliwość zwrotu takich części. Powyższe ma zastosowanie bez względu na fakt dostarczania przez serwis ABC-Regeneracja tylko gotowych, wcześniej zregenerowanych towarów, co podyktowane jest wyłącznie wymogami technologicznymi i czasowymi.

Pomimo powyższego, Serwis ABC-Regeneracja, będąc pewien najwyższej jakości oferowanych usług, udostępnia możliwość zwrotu towaru (zregenerowanych bloków) pod następującymi łącznie 3 warunkami:

1. indywidualne opakowanie nie zostanie otwarte/odpieczętowane
+
2. zwroty nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia bloków
+
3. wszystkie nadesłane lub rozliczone wcześniej zużyte części klienta nie podlegają zwrotowi ponieważ stanowią bazę/podstawę wykonanej i dostarczonej do klienta w/w usługi regeneracji części. Z chwilą zakupu regenerowanego towaru, zużyte części klienta niezwłocznie rozpoczynają proces regeneracji.


Rezygnacja z wykonania usługi i zwrot części klienta
W przypadku rezygnacji Klienta z proponowanych mu usług po dokonanej wycenie
(czyli przed akceptacją i zgodą na wykonanie usługi)
części Klienta podlegają zwrotowi pod następującymi łącznie warunkami:

1. Klient nie wyrażał uprzednio zgody na wykonanie usług
+
2. Klient pokrywa koszty wszelkiej diagnostyki elementów o ile była konieczna
+
3. Klient pokrywa koszty zwrotu przesyłki kurierskiej
+
4. Rezygnacja następuje w okresie 14 dni od dostarczenia części do Serwisu

UWAGA:
Po okresie 14 dni kalendarzowych
wszelkie części nieodebrane i nierozliczone przez klienta ulegają UTYLIZACJI

Zwroty po tym okresie są tym samym najczęściej niemożliwe!
Także wcześniej umówione terminy wykonania ew usług ulegają dezaktualizacji


O ile nie umówiono się inaczej,
jeśli w okresie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia elementów,
nie nastąpi dyspozycja Klienta dotycząca usług Serwisu
(akceptacja, rezygnacja, zwrot itp)
Serwis ABC-Regeneracja dokonuje utylizacji wcześniej dostarczonych elementów
wraz z ew dokumentacją techniczną.
Powyższa zasada wynika przede wszystkim z prowadzonej gospodarki magazynowej.

W szczególności Serwis ABC-Regeneracja nie prowadzi
przechowalni i magazynowania zużytych części i elementów Klienta
ponad czas potrzebny do dokonanie diagnostyki i wyceny usług
oraz racjonalny czas na podjęcie decyzji przez Klienta.


Gwarancji nie podlegają
Wszelkie uszkodzenia po stronie Klienta, m.in.:

Uszkodzenia mechaniczne wynikłe na wskutek kolizji/wypadku

Uszkodzenia mechaniczne zaworów spowodowane wadliwie działającym zaworem nadciśnieniowym i/lub niepoprawnym (nad)ciśnieniem w układzie np poprzez nieprawidłowe podłączenie przewodów hydraulicznych lub wskutek kolizji, zgniecenia, zagięcia przewodów hydraulicznych itp

Uszkodzenia elektryczne spowodowane nieprawidłowościami w działaniu komputera ABC lub innych układów elektrycznych auta

Uszkodzenia przyłączy i/lub kostek elektrycznych spowodowane nieostrożnym montażem

Uszkodzenia aluminiowych gwintów bloków podczas nieostrożnego montażu przewodów ciśnieniowych

Uszkodzenia uszczelnień i powierzchni wewnętrznych zaworów wynikłe z zastosowania nieautoryzowanego przez MB oleju w układzie ABC

Uszkodzenia uszczelnień i powierzchni wewnętrznych zaworów wynikłe z braku poprawnej filtracji układu lub stosowania wyeksploatowanego oleju

Uszkodzenia uszczelnień i powierzchni wewnętrznych zaworów wynikające z działania w układzie ABC zanieczyszczeń wewnętrznych, zwłaszcza wynikłe ze zużycia/uszkodzenia pompy ABC, oraz zanieczyszczeń zewnętrznych wprowadzonych do układu podczas nieostrożnego montażu bloków a przede wszystkim zanieczyszczeń wprowadzonych do układu poprzez montaż używanych części.

Przypominamy także, że gwarancji nie podlegają uszkodzenia bloków podczas transportu od/do klienta. Za uszkodzenia te odpowiada firma kurierska (ubezpieczenie przesyłki). Podobnie za transport zużytych bloków do serwisu ABC-Regeneracja odpowiada klient (lub wybrany przez niego kurier) a w razie nienależytego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta potencjalnie sam Klient.

Gwarancji nie podlegają także te bloki/zawory ABC, w których ze względu na odmowę Klienta, nie wymieniono sugerowanych elemetów/podzespołów w dostarczonych blokach/zaworach ABC, pomimo ekspertyzy i zaleceń serwisu ABC-Regeneracja

W przypadku zerwania ukrytych plomb gwarancyjnych, śladów próby demontażu poszczególnych elektrozaworów hydraulicznych z bloków lub jakiejkolwiek ingerencji w bloki zaworowe, następuje automatyczna i bezwarunkowa utrata gwarancji.